Posts tagged with ‘sigma’

  • dozz001118-1500

    Sigma DP2 Merrill – คอมแพคระยะสังหาร

    หลังจากได้ค้นคว้าข้อมูลตามบทความและกระทู้ที่กล่าวถึงข้อเสียของกล้องคอมแพค Sigma อย่างมากมาย ด้วยความอยากรู้จึงเสาะหาจนกระทั่งได้เจ้ากล้อง Sigma DP2 Merrill มาไว้ในครอบครองจนได้ จนถึงขณะที่กำลังพิมพ์อยู่ก็ผ่านไป 3 เดือนได้แล้ว และนี่คือประสบการณ์ในการใช้งานและความประทับใจทั้งเรื่องดีและไม่ดี (ยังไงกันนะ)

    1
    2